Habarlar

 • Uzyn plastik stoluň artykmaçlyklary

  Islendik giňişlige köptaraply we amaly goşundy, plastmassa uzyn stollar içerde we daşarda ulanmak üçin meşhur saýlama döredýän birnäçe peýdany hödürleýär.Adatça çydamly, ýeňil plastmassa materiallaryndan ýasalan bu tablisalary daşamak we gurmak aňsat we dürli görnüşlere laýyk ...
  Koprak oka
 • Plastiki buklama stoly, iň gowy saýlawyňyz

  Şeýle meselä duş geldiňizmi: öýdäki stol gaty köp ýer tutýar we ony üýtgetmek kynmy?Islän wagtyňyz bukulyp, islän ýeriňize ýerleşdirilip bilinjek stol bar bolsa, nähili amatly boljakdygy hakda pikir edip gördüňizmi?Soň bolsa biziň planymyzy barlamaly ...
  Koprak oka
 • Plastmassa bukulýan stollary öndürmekde ýöriteleşen kompaniýa

  Köplenç laýyk stol tapmakda kynçylyk çekýärsiňizmi?Köp ýer tutýan, hereket etmek kyn we aňsatlyk bilen poslamaga ýykgyn edýän metal stollardan ýadadyňyzmy?Islendik wagt we islendik ýerde açylyp ýa-da bukulyp bilinjek ýeňil, çydamly we owadan stol isleýärsiňizmi?Jogabyňyz bolsa ...
  Koprak oka
 • Daşky tegelek bukjanyň amatlylygy

  Açyk güýmenje ýa-da arassa howada nahardan lezzet almak barada aýdylanda, dogry mebeliň bolmagy hökmanydyr.Daşky nahar iýmek tejribäňizi ep-esli ýokarlandyryp biljek bir bölek, tegelek bukulýan açyk stol.Bu köptaraply we amatly tablisalar birneme peýdany hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Önümiň artykmaçlyklaryndan başlap, bazaryň geljegine çenli: plastmassa bukulýan stol önümçiliginiň giňişleýin seljermesi

  Plastiki buklama stoly, soňky ýyllarda dünýä bazarynda has köp ünsi we islegi özüne çekýän amatly, amaly we ýer tygşytlaýan öý önümidir.Bu makala, plastmassa bukulýan stol stoly barada iň täze habarlar bilen tanyşdyrar, size düşünmäge mümkinçilik berer ...
  Koprak oka
 • Ekologiýa taýdan arassa, amatly we elýeterli täze öý saýlamasy - plastmassa bukulýan stol

  Plastiki bukulýan stol, adatça açyk howada, kiçi öý hojalygy ýa-da wagtlaýyn zerurlyklar üçin ulanylýan plastmassadan ýasalan bukulýan stol.Plastmassa bukulýan stollaryň artykmaçlyklary näme?Geliň, bir göz aýlalyň.Ilki bilen plastmassa bukulýan stollar ekologiýa taýdan arassa.Çig mal ...
  Koprak oka
 • Iki gezek ýygnalýan tegelek stol, haýsysy size has laýyk?

  Carryüklemek aňsat, ýer tygşytlaýan, amaly we owadan tegelek stol gözleýän bolsaňyz, bu iki bukulýan tegelek stol bilen gyzyklanyp bilersiňiz.Bularyň hemmesi ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) stoluň üstlerinden we poroşok bilen örtülen polat çarçuwalardan we aýaklardan, çydamly, suw geçirmeýän, ...
  Koprak oka
 • Her pursatda şöhle saçýan metal bukulýan oturgyçlar

  Dogry oturgyç bolmazlygy hakda köplenç alada edýärsiňizmi?Islän wagtyňyz, islendik ýerde ulanyp boljak amatly we amatly oturgyç isleýärsiňizmi?Jogabyňyz hawa bolsa, onda bu XJM-Demir oturgyç bukulýan oturgyjyna göz aýlamaly, bu siziň iň gowy saýlawyňyz bolar!XJM-demir oturgyç ýokary hilli buklama ...
  Koprak oka
 • Dürli ýagdaýlarda ulanyp boljak ýeňil we çydamly bukulýan oturgyç

  Dogry oturgyç tapmakda köplenç kynçylyk çekýärsiňizmi?Islän wagtyňyz, islendik ýerde ulanyp boljak amatly we amatly oturgyç isleýärsiňizmi?Jogabyňyz “hawa” bolsa, hökman bu bukulýan oturgyjy hökman barlamaly, gözleýän iň ideal zadyňyz bolup biler.Bu foldi modeliniň belgisi ...
  Koprak oka
 • Kwadrat bukulýan stol, ýeňil, çydamly we saklamak aňsat!

  Carryüklemek aňsat, ýer tygşytlaýan, amaly we owadan bukulýan stol gözleýärsiňizmi?Şeýle bolsa, XJM-C88 88CM inedördül buklama stolumyzy sypdyrmaly dälsiňiz!Dokary dykyzlykly polietilen (HDPE) panelleri we poroşok bilen örtülen polat çarçuwany öz içine alýan bu bukulýan stol çydamly, suw we menek ...
  Koprak oka
 • Tebigy gözellik we amaly funksiýa bilen bukulýan stol!

  Amaly we owadan bukulýan stol isleýärsiňizmi?Hawa bolsa, onda XJM-RZ180 6FT Gaplanan ýarym tablisa siziň üçin iň oňat saýlawdyr!Dokary dykyzlykly polietilen (HDPE) panelleri we poroşok bilen örtülen polat çarçuwasy bilen bu bukulýan stol çydamly, suwa we tegmile çydamly we aňsat ...
  Koprak oka
 • Kosmos meseläňizi bukulýan stol bilen nädip çözmeli?

  Oftenygy-ýygydan ähli zatlaryňyzy goýup ýa-da maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen nahar iýip boljak has uly stol gerekmi?Hawa bolsa, onda hatarymyzdaky iň uly ikisiniň biri bolan XJM-RZ180 6FT bukulýan ýarym tablisany gowy görersiňiz we bu siziň ähli zerurlygyňyza laýyk bolar!Bu bukulýan tablisanyň paneli h ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3